Hyödyllisiä linkkejä

Linkit aukeavat kunkin yhteistyötahon nettisivuille, alla oleva sisällysluettelo siirtyy tällä sisäisellä sivulla.


LÄHIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT

AIVOVAMMALIITTO RY

http://www.aivovammaliitto.fi/

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

AIVOLIITTO RY

https://www.aivoliitto.fi/

Aivoliitto edustaa henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoverenkierron tilapäistä häiriötä (TIA) tai pysyvän vaurion aiheuttavaa aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa.

EPILEPSIALIITTO RY

https://www.epilepsia.fi/

Epilepsialiitto on vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen, yleishyödyllinen järjestö. Tuemme epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia elämän eri vaiheissa, tarjoamme toimintaa, vertaistukea ja luotettavaa asiantuntijuutta. Ehkäisemme ennakkoluuloja ja syrjintää. Teemme työtä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon puolesta. Toimintamme on kaikille avointa.

KYNNYS RY

www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Oulussa. Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, että kansainvälisellä tasolla.

MUISTILIITTO

https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Se on 43 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö.

NEUROLOGI OLLI TENOVUO

https://www.ollitenovuo.com/71

Neurologian erikoislääkäri, neurologian ja neurotraumatologian dosentti
Kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys
Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
Turun yliopistollinen keskussairaala
Neurotoimialue, kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon vastuualue.

NEURONEUVONTA

https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/neuvonta/neuroneuvonta/

Neuroneuvonta auttaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaetuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi apua voi saada erilaisten hakemusten täyttämiseen.

TATU RY

https://tatury.fi/

Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä
valtakunnallinen tukiyhdistys.

TIETOA MIELENTERVEYDESTÄ

https://www.mielenterveystalo.fi/fi

Palvelumme koostuu kolmesta eri ikäryhmille rakennetusta verkkosivustosta: aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveystalot. Kaikista löytyy psykiatrian huippuasiantuntijoiden tuottamaa tietoa mielenterveysasioista, tukea omahoitoon ja ohjausta eri alueiden mielenterveyspalveluihin.

https://mieli.fi/

Alkuun


TIETOA AIVOVAMMASTA

AIVOTALO

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo

Aivotalo on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä eTerveyspalvelu. Se tarjoaa tukea ja tietoa aivojen terveydestä ja aikuisten aivosairauksista.

KÄYPÄHOITOSUOSITUKSIA

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/

KÄYPÄ HOITO  

www.kaypahoito.fi

Käypä hoito on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kansallisia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia tekevä yksikkö. Hoitosuositukset tehdään terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi.

Käypä hoito -suosituksista on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava.

MEDICORTEX

http://www.medicortex.fi/fin/

on innovatiivinen biotekniikkayritys. Heidän tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoite on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Alkuun


MUITA VAMMAISJÄRJESTÖJÄ

INVALIDILIITTO

http://www.invalidiliitto.fi

Etsitkö tietoa erilaista vammoista, Invalidiliiton kuntoutus-, asumis- ja koulutuspalveluista, esteettömyydestä, apuvälineistä tai liiton jäsenyydestä ja jäsenyhdistyksistä? Tarvitsetko vertaistukea tai asiantuntijoiden neuvoja? Tietoa ja tukea -osiossa kerrotaan perustietoja sekä ohjataan neuvojen ja lisätiedon lähteille


KUNTOUTUSTA JA VAMMAISTEN TYÖLLISTYMINEN

NEUROLOGINEN KUNTOUTUSOSASTO HUS

https://www.hus.fi/potilaalle/neurologinen-kuntoutusosasto

Kuntoutusosastolla tarjoamme vaativaa kuntoutusta pääosin aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman sairastaneille potilaille. 

PUHETERAPIA

http://www.puheklinikka.net/

Puheterapiaa asiantuntemuksella

INVALIDILIITTO KUNTOUTUS

Kuntoutus | Invalidiliitto

Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Käpylä, Lahti, aloitti toimintansa 1.5.2014. Invalidiliiton kuntoutuspalveluiden tavoite on toimiva arki, joka mahdollistaa itsenäisen ja hyvän elämän.

VATES- SÄÄTIÖ

http://www.vates.fi/etusivu

VATES-säätiö on vuonna 1993 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi työllistämiseksi.


TIETOA LIIKENTEESSÄ JA TYÖTAPATURMISSA VAMMAUTUNEIDEN KUNTOUTUKSESTA

VAKUUTUSKUNTOUTUS VERVE

vakuutuskuntoutus.fi

Vakuutuskuntoutus VKK r.y:n päätehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asiakkaidemme kuntoutusta siten, että lopputulos olisi mahdollisimman hyvä kuntoutujan, toimeksiantajien ja yhteiskunnan kannalta.

Alkuun


TIETOA SOSIAALITURVASTA, ELÄKKEISTÄ, KUNTOUTUSEDUISTA JA VAMMAISETUUKSISTA

KELA

http://kela.fi

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.

POTILAANOPAS

http://www.potilaanopas.fi/fi/

Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan.

SOSIAALITURVAOPAS

http://www.sosiaaliturvaopas.fi

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2010 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä hyötyvät myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

PALVELUSETELI

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-tiedot-ja-oikeudet/palveluseteli

Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle palvelulle tai kunnan ostamille palveluille.

Alkuun


MUUTOKSENHAKU JA VALVONTA

Kelan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan (Somlaan). Somlan päätökseen tyytymätön voi valittaa vakuutusoikeuteen.

SOSIAALITURVAMUUTOKSEN HAKULAUTAKUNTA

https://www.samu.fi/

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin.

TOIMEENTULOTURVA- ASIOIDEN ERITYISTUOMIOISTUIN

http://www.vakuutusoikeus.fi/fi/

Vakuutusoikeus on Suomen tuomioistuinjärjestelmään kuuluva riippumaton ja puolueeton toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin. Sen tehtävänä on antaa laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijalle.

VALVIRA

http://www.valvira.fi/

Valvira parantaa ohjauksen ja valvonnan keinoin elinympäristön terveysriskien hallintaa sekä oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ/ KUNTAINFOT

http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011. Lain tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu (lain 1 §)

Alkuun


TIETOA VAMMAISPALVELUISTA, APUVÄLINEISTÄ JA ASUMISVAIHTOEHDOISTA

VAMMAISPALVELUJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain tai muun lain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaan.

VAMMAISPALVELUJEN KÄSIKIRJA

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä.

HELSINIGN KAUPUNGIN SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI

Sosiaali- ja terveyspalvelut | Helsingin kaupunki

Terveys ja hyvinvointi ovat monien tekijöiden yhteisvaikutusta. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevillä palveluilla, tutkimus-, hoito-, perhe- ja kuntoutuspalveluilla sekä vaikuttamalla elinympäristön laatuun.

Alkuun


TIETOA PALVELUASUMISESTA JA PALVELUTALOISTA

VALIDIA PALVELUT

Itsenäinen elämä ja asuminen | Invalidiliitto

Toimivaa arkea ja ympärivuorokautista palveluasumista koko maassa.

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy kehittää ja tuottaa korkealaatuisia asumisen ja hyvinvoinnin Validia-palveluita valtakunnallisesti.

tai Validia-palvelut suoraan:

http://www.validia.fi/

Validia-palvelut – toimivaa arkea ja ympärivuorokautista palveluasumista koko maassa.

ASUMISPALVELUT CP-LIITTO

Asumispalvelut Helsinki – CP-Liitto

Tarjoamme vammaispalvelulain mukaista palveluasumista vaikeavammaisille henkilöille diagnoosista riippumatta Helsingin Laajasalossa.

Alkuun


TIETOA ASUMISPALVELURYHMISTÄ

ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ ASPA

http://www.aspa.fi

Yleishyödyllisenä säätiönä Asumispalvelusäätiö ASPA edistää valtakunnallisesti eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään.

PALVELUASUNNOT

Ympärivuorokautinen palveluasuminen | Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin palveluasunto tarjonta.

Alkuun


TIETOA TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

VALIDIA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

http://www.validia-asuminen.fi/portal/fi/palvelut/vammaisille/asuminen/palveluasuminen/

Tehostettu palveluasuminen: Itsenäisyyttä, yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta kunnioittava Validia-palveluasuminen on ratkaisu vamman tai sairauden vuoksi päivittäistä apua tarvitsevan vammaisen henkilön tai vanhuksen asumistarpeisiin.

Alkuun


AVUSTAJAVÄLITYSTÄ JA TIETOA HENKILÖKOHTAISEN AVUN JÄRJESTÄMISESTÄ

AVUSTAJAKESKUS

http://www.avustajakeskus.fi 

Avustajakeskus palvelee avustamiseen liittyvissä asioissa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ja välittää sekä palkallisia että vapaaehtoisia avustajia. Tilaa avustaja numerosta 02 251 8549 (maanantaista torstaihin klo 9-12). Avustajan käyttöön liittyvää ohjausta ja neuvontaa tarjolla maanantaista torstaihin klo 13-15.

VAPAAEHTOISAVUSTAJAT MUISTIASIAKKAILLE- PROJEKTI

www.avustajakeskus.fi/vapaaehtoisavustajat-muistiasiakkaille-projekti

Projektin tavoitteena on muistiasiakkaiden mahdollisimman itsenäisen elämän tukeminen. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat muistisairautta sairastavat tai muistivaikeuksista kärsivät henkilöt ja heistä koostuvat toiminnalliset ryhmät alueella sekä edellisten omaiset ja läheiset.

HENKILÄKOHTAISTEN AVUSTAJIEN JA TYÖNANTAJIEN HETA-LIITTO

www.heta-liitto.fi

Tietoa henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta (uusin sopimus astunut voimaan 1.5.2012).

Alkuun


ESTEETTÖMYYDESTÄ TIETOA

ESTEETTÖMYYS HELSINKI


TIETOA PUHEEN APUVÄLINEISTÄ, SELKOKIELESTÄ JA KOMMUNIKOINNISTA

PAPUNET

http://papunet.net/tietoa/

Tietoa-sivuilla kerrotaan vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista (AAC), kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineistä, opetus- ja apuvälineohjelmista sekä puhevammaisten tulkkauspalvelusta.

KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

http://www.aivoliitto.fi/kielellinen erityisvaikeus

Kielellisessä erityisvaikeudessa (aiemmin dysfasia) lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti. Lapsen kielellinen oppiminen ja toimintakyky eivät kehity iän mukaisesti.

VAMMAISTENTULKKAUSPALVELU

http://www.kela.fi/vatu

Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta.

Alkuun


TIETOA LIIKUNNAN JA ARJEN APUVÄLINEISTÄ

SUOMEN PARAOLYMPIA

https://www.paralympia.fi/

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta

https://www.soveli.fi/

MUISTIN-PALVELU

http://www.muistin.fi

Tarvitsetko apua tärkeiden asioiden muistamisessa?

Muistin-palveluilla muistutat mm. lääkityksestä, liikunnasta, ruoka-ajoista ja lääkärikäynneistä, aina oikeaan aikaan.

Muistin on puhelimella toimiva, turva- ja muistutuspalvelu. Se muistuttaa, hoivaa ja vireyttää tarvittuina aikoina. Sinä valitset ketä, milloin, mistä ja miten pitää muistuttaa. Muistin -palvelu hoitaa käytännön muistuttamisen.

Alkuun


VAMMAISEN MATKUSTAMINEN JULKISILLA KULKUVÄLINEILLÄ

Laiva-, juna- lento- ja meriliikenne
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/matkustajan-oikeudet?active=0&limit=20&offset=0

Alkuun


Lakiasiat, edunvalvonta ja omaishoito

LAKIASIAT

FINLEX ®

http://www.finlex.fi

Valtion säädöstietopankki

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

http://www.oikeusasiamies.fi

Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

LAKINEUVONTA

Vammaispalvelulakiin liittyvää neuvontaa toteutetaan yhteistyössä mm. Kynnys ry:n kanssa.

LAKITOIMISTO

www.toimistol.fi

Lakitoimisto L Legat Oy auttaa mm. työtapaturmiin ja liikennevahinkoihin liittyvissä juridisissa ja vakuutuslääketieteellisissä ongelmissa. He hoitavat paljon aivovammoihin ja muihin henkilövahinkoihin liittyviä korvausriitoja.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

http://www.liikennevahinkolautakunta.fi

Tietoa liikennevahinkojen korvauksista. Liikennevahinkolautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä.

OIKEUSAPU

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Oikeusapu. Kansalaisella on yhteiskunnan monimutkaistuessa yhä enemmän oikeudellisia ongelmia, joihin hän tarvitsee asiantuntevaa apua. Oikeudenkäynneissä on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa samoin kuin sovintoneuvotteluissa ja erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

VALTAKUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO

http://www.vane.to/

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvosto toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Alkuun


Edunvalvontavaltuutus

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus-eli-tuen-tarpeen-ennakointi

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

EDUNVALVONTAVALTUUTUS RY

www.edunvalvontavaltuutus.com

Edunvalvontavaltuutus ry:n tarkoituksena on kertoa selkeätä tietoa edunvalvontavaltuutuksesta.

EDUNVALVONTA

https://oikeus.fi/edunvalvonta/fi/index.html

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.

Alkuun


Omaishoito

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

www.omaishoitajat.fi

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OMAISHOITAJAT

https://www.polli.fi/omaishoitajat/helsinki/

Alkuun


Vakuutusasiat

VAKUUTUSKESKUS

http://www.vakes.fi

Bulevardi 28:n yhteisöt jakavat tietoa suomalaisesta finanssialasta ja vakuutustoiminnasta sekä toteuttavat alan yhteistyötä ja korvaustoimintaa.

* Finanssialan Keskusliitto (FK)

* Liikennevakuutuskeskus

Suomen tietokeskus ja korvausedustajat

* Potilasvakuutuskeskus

* Lääkevahinkovakuutuspooli

* Ympäristövakuutuskeskus

* Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

* Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA

* Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA

VAKUUTUSKORVAUS

https://stm.fi/vakuutuslaakarit

Sivustolla tietoa vakuutuksista.

TYÖTAPATURMAKORVAUS

http://www.tvk.fi/tyotapaturma-ja-ammattitautivakuutus/

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä.

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS

http://www.lvk.fi/fi/

Liikennevakuutuskeskus. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsäännön eli ns. ankaran vastuun mukaisesti.

VAKUUTUS JA RAHOITUSNEUVONTA

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

fine.fi

Alkuun


Muut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

https://www.hus.fi/

HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS, Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Länsi-Uusimaa. HUS on Suomen suurin terveydenhuollon toimija ja toiseksi suurin työnantaja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat:

HUSin lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit.

PÄIHDELINKKI

http://www.paihdelinkki.fi/

Päihdelinkki on ollut vuodesta 1996 Suomen suosituin internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen, sekä kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille. Palvelu on hyödyllinen myös ammattilaisille ja opiskelijoille.

THL

http://www.thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISKUNTOUTUS

Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen | Helsingin kaupunki

Tuettua asumista järjestetään Auroran avohoitovalmennuksessa, Haagan ja Myllypuron kuntoutuskodeissa, Oulunkylän ja Etu-Töölön asuintaloissa sekä Niemikotisäätiön asumiskuntoutusyksiköissä.

Alkuun