Hyödyllisiä linkkejä

Linkit aukeavat kunkin yhteistyötahon nettisivuille, alla oleva sisällysluettelo siirtyy tällä sisäisellä sivulla.


Lähimmät yhteistyötahot

Aivovammaliitto ry

>http://www.aivovammaliitto.fi/

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

Aivoliitto ry

>https://www.aivoliitto.fi/

Aivoliitto edustaa henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoverenkierron tilapäistä häiriötä (TIA) tai pysyvän vaurion aiheuttavaa aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa.

Epilepsialiitto ry

>https://www.epilepsia.fi/

Epilepsialiitto on vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen, yleishyödyllinen järjestö. Tuemme epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia elämän eri vaiheissa, tarjoamme toimintaa, vertaistukea ja luotettavaa asiantuntijuutta. Ehkäisemme ennakkoluuloja ja syrjintää. Teemme työtä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon puolesta. Toimintamme on kaikille avointa.

Kynnys ry

>www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Oulussa. Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, että kansainvälisellä tasolla.

Muistiliitto

>https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Se on 43 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö.

Neurologi Olli Tenovuo

>https://www.ollitenovuo.com/71

Neurologian erikoislääkäri, neurologian ja neurotraumatologian dosentti
Kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys
Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
Turun yliopistollinen keskussairaala
Neurotoimialue, Kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon vastuualue

Neuroneuvonta

>https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/neuroneuvonta/

Neuroneuvonta auttaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaetuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi apua voi saada erilaisten hakemusten täyttämiseen.

TATU ry

>https://tatury.fi/

Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä
valtakunnallinen tukiyhdistys.

Tietoa mielenterveydestä

TIETOA MIELENTERVEYDESTÄ

https://www.mielenterveystalo.fi/fi

Palvelumme koostuu kolmesta eri ikäryhmille rakennetusta verkkosivustosta: aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveystalot. Kaikista löytyy psykiatrian huippuasiantuntijoiden tuottamaa tietoa mielenterveysasioista, tukea omahoitoon ja ohjausta eri alueiden mielenterveyspalveluihin.

https://mieli.fi/

Tietoa aivovammasta

Aivotalo

>https://www.terveyskyla.fi/aivotalo

Aivotalo on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä eTerveyspalvelu. Se tarjoaa tukea ja tietoa aivojen terveydestä ja aikuisten aivosairauksista.

Käypähoito

>http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/

Käypä hoito, www.kaypahoito.fi

Käypä hoito on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kansallisia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia tekevä yksikkö. Hoitosuositukset tehdään terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi.

Käypä hoito -suosituksista on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava.

Medicortex

>http://www.medicortex.fi/fin/

on innovatiivinen biotekniikkayritys. Heidän tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoite on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Alkuun


Muita vammaisjärjestöjä

Neurologinen vammaisjärjestö

>http://www.nv.fi

Neurologiset vammaisjärjestöt on perustettu vuonna 1976 ylläpitämään ja edistämään yhteistoimintaa jäsenjärjestöjensä sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kesken. Hyvä elämä neurologisesti sairaille ja vammaisille on NV-järjestöjen yhteinen tavoite. Vuoden 2009 teemana on oikeuksienvalvonta.

Aivoliitto

>http://www.aivoliitto.fi

Aivoliitto ry on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä.

Oulun Seudun Epilepsiayhdistys ry

>Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys – Epilepsialiitto

Invalidiliitto

>http://www.invalidiliitto.fi

Kuntoutus | Invalidiliitto

Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Käpylä, Lahti, aloitti toimintansa 1.5.2014. Invalidiliiton kuntoutuspalveluiden tavoite on toimiva arki, joka mahdollistaa itsenäisen ja hyvän elämän.

Etsitkö tietoa erilaista vammoista, Invalidiliiton kuntoutus-, asumis- ja koulutuspalveluista, esteettömyydestä, apuvälineistä tai liiton jäsenyydestä ja jäsenyhdistyksistä? Tarvitsetko vertaistukea tai asiantuntijoiden neuvoja? Tietoa ja tukea -osiossa kerrotaan perustietoja sekä ohjataan neuvojen ja lisätiedon lähteille

Tatu ry

>http://www.tatury.fi/

TATU ry on tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys.

Alkuun


Kuntoutusta ja vammaisten työllistyminen

Oulun keskussairaalan kuntoutusosasto

>Osasto B2 – Terveyspalvelut – Oulun kaupunki

Kuntoutusosasto B2 tarjoaa hoitoa ja kuntoutusta potilaille, joiden toimintakyky on laskenut äkillisen sairauden tai trauman jälkeen.

Puheterapia

>http://www.puheklinikka.net/

Puheterapiaa asiantuntemuksella

Invalidiliitto kuntoutus

>http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/kuntoutus/

Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Käpylä, Lahti, aloitti toimintansa 1.5.2014. Invalidiliiton kuntoutuspalveluiden tavoite on toimiva arki, joka mahdollistaa itsenäisen ja hyvän elämän.

VATES- säätiö

>http://www.vates.fi/etusivu

VATES-säätiö on vuonna 1993 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi työllistämiseksi.

Takaisin toimeen- hanke

>http://www.takaisintoimeen.fi/

Takaisin toimeen – hankkeen tavoitteena on edistää pitkäaikaissairaiden ihmisten työssäkäyntiä ja poistaa työhönpaluun esteitä.


Tietoa liikenteessä ja työtapaturmissa vammautuneiden kuntoutuksesta

TIETOA LIIKENTEESSÄ JA TYÖTAPATURMISSA VAMMAUTUNEIDEN KUNTOUTUKSESTA

VAKUUTUSKUNTOUTUS VERVE 

Etusivu

vakuutuskuntoutus.fi

Vakuutuskuntoutus VKK r.y:n päätehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asiakkaidemme kuntoutusta siten, että lopputulos olisi mahdollisimman hyvä kuntoutujan, toimeksiantajien ja yhteiskunnan kannalta.

***

Alkuun


Tietoa sosiaaliturvasta, eläkkeistä, kuntoutuseduista, vammaisetuuksista

Kela

>http://kela.fi

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.

Potilaanopas

>http://www.potilaanopas.fi/fi/

Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

>http://www.sosiaaliturvaopas.fi

Järjestöjen sosiaalitarvaopas 2010 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä hyötyvät myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Palveluseteli

>Etusivu – Palveluseteli – Oulun kaupunki

Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle palvelulle tai kunnan ostamille palveluille.

Alkuun


Muutoksenhaku ja valvonta

Kelan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan (Somlaan). Somlan päätökseen tyytymätön voi valittaa vakuutusoikeuteen.

Sosiaaliturva- asioiden muutoksenhakulautakunta

>https://www.samu.fi/

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin.

Toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin

>http://www.vakuutusoikeus.fi/fi/

Vakuutusoikeus on Suomen tuomioistuinjärjestelmään kuuluva riippumaton ja puolueeton toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin. Sen tehtävänä on antaa laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijalle.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

>http://www.valvira.fi/

Valvira parantaa ohjauksen ja valvonnan keinoin elinympäristön terveysriskien hallintaa sekä oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö/ kuntainfot

>http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011. Lain tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu (lain 1 §)

Alkuun


Tietoa vammaispalveluista, apuvälineistä ja asumisvaihtoehdoista

Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö

>https://stm.fi/lainsaadanto/vammaiset

Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö

Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain tai muun lain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaan.

Vammaispalvelujen käsikirja

>https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä.

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi

>Terveyspalvelut – Terveyspalvelut – Oulun kaupunki

Terveys ja hyvinvointi ovat monien tekijöiden yhteisvaikutusta. Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevillä palveluilla, tutkimus-, hoito-, perhe- ja kuntoutuspalveluilla sekä vaikuttamalla elinympäristön laatuun


Tietoa palveluasumisesta ja palvelutaloista

Invalidiliiton asumispalvelut

>https://www.invalidiliitto.fi/asuminen-ja-palvelut

Asuminen ja palvelut

Vammaisen ihmisen päivittäisen elämän apuna voi olla asumisen palvelut, henkilökohtainen avustaja tai asuminen palvelutalossa, jossa hän saa kaiken tarvitsemansa avun. Avun taso ja tarve riippuvat vammaisen ihmisen toimintakyvystä ja tarpeista. Lähtökohtana on palvelusuunnitelman laatiminen.

tai Validia-palvelut suoraan: 

Oulun validia- talo

>Oulun Validia-talo | Validia | Validia

Toteutamme laadukkaita asumispalveluja fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille. Palvelukokonaisuus suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti, omien tarpeidesi ja voimavarojesi mukaan.

Asumispalvelut Oulu

>Asumispalvelut – Mielenterveys – Terveyspalvelut – Oulun kaupunki

Asumispalveluihin hakeudutaan hyvinvointikeskusten sosiaalityön tai erityisryhmien palveluohjauksen kautta.


Tietoa asumispalveluryhmistä

Asumispalvelusäätiö ASPA

>http://www.aspa.fi

Yleishyödyllisenä säätiönä Asumispalvelusäätiö ASPA edistää valtakunnallisesti eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään.

Nuortentalo

>http://www.aivoliitto.fi/nuortentalo/

”Nuortentalo vie eteenpäin ja antaa voimaa!”


Tietoa tehostetusta palveluasumisesta

Tehostettu palveluasuminen

>http://www.validia.fi/asuminenpalvelut/tehostettu-palveluasuminen/

Tuemme sinun näköistäsi, itsenäistä ja turvallista elämää omassa kodissasi. Saat meiltä apua, tukea ja palveluita oman tarpeesi mukaan.  


Avustajavälitystä ja tietoa henkilökohtaisen avun järjestämisestä

Vapaaehtoisavustajat muistiasiakkaille-projekti

>www.avustajakeskus.fi/vapaaehtoisavustajat-muistiasiakkaille-projekti

Projektin tavoitteena on muistiasiakkaiden mahdollisimman itsenäisen elämän tukeminen. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat muistisairautta sairastavat tai muistivaikeuksista kärsivät henkilöt ja heistä koostuvat toiminnalliset ryhmät alueella sekä edellisten omaiset ja läheiset.

Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto

>www.heta-liitto.fi

Tietoa henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta (uusin sopimus astunut voimaan 1.5.2012).


Tietoa puheen apuvälineistä, selkokielestä ja kommunikoinnista

Papunet

>http://papunet.net/tietoa/

Tietoa-sivuilla kerrotaan vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista (AAC), kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineistä, opetus- ja apuvälineohjelmista sekä puhevammaisten tulkkauspalvelusta.

Aivoliitto kielelliset erityisvaikeudet

>http://www.aivoliitto.fi/kielellinen_erityisvaikeus

Kielellisessä erityisvaikeudessa (aiemmin dysfasia) lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti. Lapsen kielellinen oppiminen ja toimintakyky eivät kehity iän mukaisesti.

Kela tulkkauspalvelut

>http://www.kela.fi/vatu

Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta.


Tietoa liikunnan ja arjen apuvälineistä

Suomen paralympiakomitea

>http://www.vammaisurheilu.fi/

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA

Muistin-palvelu

>http://www.muistin.fi

Tarvitsetko apua tärkeiden asioiden muistamisessa?

Muistin-palveluilla muistutat mm. lääkityksestä, liikunnasta, ruoka-ajoista ja lääkärikäynneistä, aina oikeaan aikaan.

Muistin on puhelimella toimiva, turva- ja muistutuspalvelu. Se muistuttaa, hoivaa ja vireyttää tarvittuina aikoina. Sinä valitset ketä, milloin, mistä ja miten pitää muistuttaa. Muistin -palvelu hoitaa käytännön muistuttamisen.

Alkuun


Vammaisen matkustaminen julkisilla kulkuvälineillä

Vr

>http://www.vr.fi/fi/index/palvelut/palvelut_junissa/vammaispalvelut.html

Eri vammaisryhmien huomiointi rautateiden palveluissa

Lentoasemat

>http://www.finavia.fi/fi/lentomatka/ennen-matkaa/liikuntarajoitteisille/

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten palvelut lentoasemilla

Matkahuolto

>http://www.matkahuolto.fi/fi/matka/liikuntarajoitteiset

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden avustaminen linja-autoasemilla

Trafi

>http://www.trafi.fi/merenkulku/matkustajan_oikeudet/vammaisten_ja_liikuntarajoitteisten_matkustajien_oikeudet

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä

Alkuun


Lakiasiat, edunvalvonta ja omaishoito

Lakiasiat

FINLEX ®

>http://www.finlex.fi

Valtion säädöstietopankki

Eduskunnan oikeusasiamies

>http://www.oikeusasiamies.fi

Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Lakiasianneuvonta Kynnys ry.

>www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen perustivat vammaiset opiskelijat 1973.

Lakitoimisto L Legat Oy

>www.toimistol.fi

L Legat Oy auttaa mm. työtapaturmiin ja liikennevahinkoihin liittyvissä juridisissa ja vakuutuslääketieteellisissä ongelmissa. He hoitavat paljon aivovammoihin ja muihin henkilövahinkoihin liittyviä korvausriitoja.

Lakiasiantoimisto

>www.kumpuvuori.fi

Lakiasiaintoimisto, joka on erikoistunut vammaisten oikeuksien ajamiseen, on avannut ovensa Turussa. Vihdoinkin lakiasiaintoimisto, joka on erikoistunut vammaisten oikeuksien ajamiseen! ”Sinä olet aina oikeassa!”. Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori tarjoaa ilmaista lakineuvontaa TVJ ry:n jäsenjärjestöjen jäsenille puhelimitse. Neuvontapuhelin vastaa VAIN maanantaisin klo 17-18 numerossa 050 552 0024.

Liikenne vahinkolautakunta

>http://www.liikennevahinkolautakunta.fi

Tietoa liikennevahinkojen korvauksista. Liikennevahinkolautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä.

Oikeusapu

>https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Kansalaisella on yhteiskunnan monimutkaistuessa yhä enemmän oikeudellisia ongelmia, joihin hän tarvitsee asiantuntevaa apua. Oikeudenkäynneissä on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa samoin kuin sovintoneuvotteluissa ja erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Valtakunnallinen vammaisneuvosto

>http://www.vane.to/

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvosto toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.


Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus

>www.edunvalvontavaltuutus.com

Edunvalvontavaltuutus ry:n tarkoituksena on kertoa selkeätä tietoa edunvalvontavaltuutuksesta.

Edunvalvonnasta yleisesti

>https://oikeus.fi/edunvalvonta/fi/index.html

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.


Omaishoito

Omaishoitaja ja läheiset -Liitto ry

>www.omaishoitajat.fi

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Oulun Seudun Omaishoitajat

>Etusivu – Oulun seudun omaishoitajat

Alkuun


Vakuutusasiat

Vakuutuskeskus

>http://www.vakes.fi

Bulevardi 28:n yhteisöt jakavat tietoa suomalaisesta finanssialasta ja vakuutustoiminnasta sekä toteuttavat alan yhteistyötä ja korvaustoimintaa.

* Finanssialan Keskusliitto (FK)

* Liikennevakuutuskeskus

Suomen tietokeskus ja korvausedustajat

* Potilasvakuutuskeskus

* Lääkevahinkovakuutuspooli

* Ympäristövakuutuskeskus

* Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

* Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA

* Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA

Vakuutuskorvaukset

>http://vakuutuskorvaukset.fi/etusivu

Etuuksien ja korvauksien hakeminen. Tämä teemasivusto käsittelee etuuksien ja korvauksien hakemista sosiaalivakuutusta hoitavista laitoksista.

Työtapaturmakorvaus

>http://www.tvk.fi/tyotapaturma-ja-ammattitautivakuutus/

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä.

Liikennevakuutuskeskus

>http://www.lvk.fi/fi/

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsäännön eli ns. ankaran vastuun mukaisesti.

FINE

>https://www.fine.fi/

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Alkuun


Muut

Oulun yliopistollinen sairaala ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

>Oulun yliopistollinen sairaala ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

sairaanhoitopiiriin kuuluvat:

Musiikin erityispalvelut

>http://www.musiikinerityispalvelut.fi/

Musiikin Erityispalvelut puolustaa kaikkien ihmisten oikeutta musiikilliseen kanssakäymiseen ja toimii musiikin sanansaattajana erilaisille kohderyhmille.

Tukea päihteisiin ja riippuvuuksiin

>http://www.paihdelinkki.fi/

Päihdelinkki on ollut vuodesta 1996 Suomen suosituin internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen, sekä kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille. Palvelu on hyödyllinen myös ammattilaisille ja opiskelijoille.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

>http://www.thl.fi

TIETOA LIIKENTEESSÄ JA TYÖTAPATURMISSA VAMMAUTUNEIDEN KUNTOUTUKSESTA

VAKUUTUSKUNTOUTUS VERVE 

Etusivu

vakuutuskuntoutus.fi

Vakuutuskuntoutus VKK r.y:n päätehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asiakkaidemme kuntoutusta siten, että lopputulos olisi mahdollisimman hyvä kuntoutujan, toimeksiantajien ja yhteiskunnan kannalta.

***

TIETOA LIIKUNNAN JA ARJEN APUVÄLINEISTÄ

SUOMEN PARAOLYMPIA

https://www.paralympia.fi/

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta

https://www.soveli.fi/ (entinen oli Solia)

***

Edunvalvontavaltuutus

EDUNVALVONTAVALTUUTUS UUSI LINKKI

https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus-eli-tuen-tarpeen-ennakointi

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Alkuun